تخت جمشید در تاریخ معاصر

تخت جمشید در تاریخ معاصر

تخت جمشید در تاریخ معاصر

تخت جمشید در تاریخ معاصر

نویسنده:
محمدحسین طالبیان و دیگران
تاریخ انتشار:
۱۳۹۳
ناشر:
بنیاد پژوهشی پارسه-پاسارگاد
تعداد صفحات:
292