کاخ آپادانا

آپادانا بزرگترین کاخی است که بفرمان داریوش اول در تخت‌جمشید ساخته شده و خشیارشا پسر و جانشینش آنرا تکمیل کرده است. در این کاخ، شاه نمایندگان ملل تابعه را برای بارعام به حضور می‌پذیرفته است. این کاخ از یک تالار مرکزی مربع شکل با 36 ستون به بلندی 65/19 متر و سه ایوان در جهات شمالی، شرقی و غربی تشکیل شده است. در سمت جنوب تالار تعدادی اطاق، مخصوص خدمه ساخته شده است. 
شش درگاه بزرگ با درهای چوبی دو لنگه به بلندی 15 متر، ایوان‌ها را به تالار اصلی متصل می‌کرده است. پهنای دیوارهای حد فاصل تالار و ایوان‌ها 32/5 متر، از خشت ساخته شده است. نمای داخلی و خارجی دیوارها با آجرهای رنگی لعابدار مینائی تزئین شده بود. این کاخ در چهار گوشه‌اش چهار برج سه طبقه داشته است. وجود ناودان‌ها در داخل دیوار واتصال آن به آبراهه¬های زیرزمینی برای جمع آوری آب باران، نشان دهنده دقت در اصول معماری است. 
باشکو¬ترین قسمت تخت جمشید نمای منقوش پلکان دو طرفه ایوان شمالی و ایوان شرقی آپادانا می‌باشد. چون جبهه ایوان شرقی بهتر مانده است، توصیف آن را می‌آوریم. 
این پلکان در دو طرف دارای نقش است. در قسمت شمالی بزرگان ایرانشهر و میرآخوران و سربازان گارد جاویدان حجاری شده‌اند و بر قسمت جنوبی بیست و سه نماینده هدیه آور. قسمت مرکزی جبهه اکنون چهار جفت سرباز را نشان می‌دهد اما در اصل مزین بوده است به نقش بارعام خشیارشا که بعدها به خزانه انتقال یافته است و اکنون در قسمت شرقی خزانه آن را می‌بینیم.