پلکان شرقی کاخ آپادانا

  • خانه
  • /
  • پلکان شرقی کاخ آپادانا

هدیه‌آورندگان نقش شده بر پلکان شرقی 23 گروه نمایندگان ملل تابعه شاهنشاهی هخامنشی هستند که هدایایی را همراه دارند. هر گروه توسط حاجب یا پرده‌داری که از بزرگان پارسی یا مادی بوده است راهنمایی می‌شود و سرپرست گروه دست در دست حاجب حرکت می‌کنند. 
ردیف بالا از راست به چپ عبارتند از: 
1-    مادی‌ها که نه نفرند و سبو، ظروف، بازوبند و لباس می‌آورند.
2-    خوزی‌ها که چهار نفرند و کمان، خنجر، ماده شیر و دو توله شیر می‌آورند. 
3-    هراتی‌ها که چهار نفرند و ظروف، شتر دو کوهان و پوست حیوان می‌آورند. 
4-    رخجی‌های افغانستان که چهار نفرند و جام زرین، شتر دو کوهان و پوست می‌آورند.
5-    مصری‌ها که شش نفرند و گاو و جامه می‌آورند. 
6-    بلخی‌ها که چهار نفرند و ظروف و شتر دو کوهان می‌آورند. 
7-    اسه‌گرتیان که پنج نفرند و جبه، شلوار و اسب می‌آورند.
ردیف وسط از سمت راست به چپ عبارتند از: 
8-    ارمنی‌ها که سه نفرند و اسب و سبوی دسته‌دار می‌آورند.
9-    بابلی‌ها که شش نفرند و پیاله، قبا و گاو کوهان‌دار می‌آورند.
10-    آشوری‌ها که هشت نفرند و کاسه، پوست، لباس و دو عدد قوچ می‌آورند.
11-    سکائیان تیزخود که اسب، بازوبند، جامه و شلوار جوراب‌دار می‌آورند.
12-    گنداری‌ها (قندهاریان افغانستان) که شش نفرند و گاو کوهان‌دار، سپر و نیزه می‌آورند.
13-    سکاهای هوم‌پرست که پنج نفرند و خنجر، بازوبند، تبر جنگی و اسب می‌آورند.
ردیف پائین از سمت راست به چپ: 
14-    لودیه‌ایها که شش نفرند و ظرف، بازوبند زرین و ارابه دو اسبه می‌آورند. 
15-    کاپادوکیه‌ایها (آسیای صغیر) که پنج نفرند و اسب، جبه و شلوار جوراب‌دار می‌آورند. 
16-    ایونیه‌ایها (یونانیان آسیائی) که هشت نفرند و ظروف، قواره پارچه و پشم تابیده می‌آورند. 
17-    پارثوی‌ها (خراسانیان کهن) که چهار نفرند و ظروف و شتر دو کوهان می‌آورند. 
18-    هندی‌ها که پنج نفرند و کیسه های ادویه، قاطر و تبر جنگی می‌آورند.
شیب پلکان از بالا به پائین:
19-     سکاهای اروپایی که چهار نفرند و سپر، نیزه و اسب می‌آورند.
20-    عربهای ناحیه اردن و فلسطین که سه نفرند و عبای تا شده و شتر می‌آورند. 
21-    زرنگیان (سیستانیان) که چهار نفرند و سپر و نیزه و گاو نر می‌آورند.
22-    لیبی‌ها که سه نفرند و غزال و ارابه دو اسبه می‌آورند.
23-    حبشی‌ها که سه نفرند و یک ظرف درپوش‌دار، عاج فیل و زرافه می‌آورند.