پلکان ورودی

پلکانی دوطرفه راه اصلی ورود به تخت‌جمشید را تشکیل می‌دهد. هر طرف پلکان دارای یکصد و یازده پله بطول 90/6 متر، عرض ۳۸ سانتیمتر و ارتفاع ۱۰ سانتیمتر است. هر چند پله از یک تخته سنگ یکپارچه ساخته شده وکناره پله¬ها دارای کنگره¬ و جان پناه بوده که بخشی از آنها هنوز برجایند. بزرگان و سران کشور و همچنین میهمانان شرکت کننده در مراسم، پیاده و بصورت گروهی از پله ها بالا می‌رفته‌اند. علت کوتاهی پلکان بر خلاف نظر عامه رفتن سوار با اسب به داخل کاخ نبوده بلکه پیروی از جنبه تشریفاتی و میهمان‌نوازی داشته است. چه پله‌های کوتاه اجازه می‌داده است که بزرگان ایرانی و نمایندگان ملل تابع دسته دسته و گفتگو‌کنان در لباسهای فاخر و بلند و با وقاری در خور بارعام و میهمانی شاهانه، آهسته آهسته از پائین به بالای تخت روند .