کاخ صد ستون

این کاخ به امر خشیارشا آغاز شد و اردشیر اول آنرا به پایان رسانید. کاخ صد ستون از نظر وسعت دومين كاخ تخت جمشيد است ولی تالار مرکزی آن حتی از آپادانا هم بزرگتر است و ۴۶۰۰ متر مربع وسعت دارد. سقف تالار بر ۱۰ ردیف در ۱۰ ردیف ستون سنگی به بلندی ۱۴ متر استوار بوده است. 
تالار اصلی این کاخ دارای هشت دروازه است که بر پهنه درگاههای شمالی آن (بطرف ایوان) مجلس بارعام، بر پهنه درگاههای جنوبی، اورنگ بران و بر پهنه درگاههای شرقی و غربی جنگ شاه با شير و يا حيوانات افسانه‌ای حجاری شده است که تاكنون درگاههای جنوبی، شرقی و غربی آن مرمت و بازسازی شده است. طاقچه ها و دریچه ها از سنگ یکپارچه و دیوارها از خشت بوده است. در قسمت شمال کاخ ایوانی با ۱۶ ستون قرار داشته است. يك ستون تعمیر شده در داخل ایوان شمالی وضعیت اصلی ستونهای این کاخ را نشان می‌دهد دو مجسمه عظيم گاو نگهبان در دو طرف ایوان آنرا تزئین می‌کرده است.