کاخ سه دروازه

این کاخ که ((کاخ سه دری)) نیز نامیده شده در جبهه جنوب شرقی آپادانا و میان چد کاخ واقع است و از این رو، کاخ مرکزی نام گرفته است به سبب وجود نقوش دو گروه نجبای پارسی و مادی بر بدنه پلکان شمالی این کاخ، برخی معتقدند که این مکان محل شور، دفتر مخصوص و مکان تشکیل شورای بوده، و بیشتر کاربری اداری داشته است. این تالار مربع که هر ضلعش 5/15 متر است، 4 ستون سنگی داشته و 3 در سنگی بزرگ به آن گشوده می‌شده است. بر درگاه شرقی آن نقش پادشاه نشسته بر صندلی شاهی، در حالی که ولیعهد پشت سر وی ایستاده و 28 تن از نمایندگان ملل تابع اورنگ شاهی را حمل می‌کنند، حجاری شده است. بر بالای سر آنها نقش فروهر به چشم می‌خورد. یک رشته پلکان دو جبهه سنگی در شمال حیاط، آپادانا را به این کاخ متصل 
می‌کند. بر یک بدنه پلکان نقش افسران و کمانداران مادی و در بدنه دیگر نقش سربازان جاویدان پارسی و بر بالای سر آنها نقش ترکیبی انسان و شیر بال‌دار که تاجی بر سر دارد، حجاری شده است. این کاخ در میان کاخ‌های بزرگ بارعام و تشریفاتی و کاخ‌های مسکونی و اختصاصی قرار گرفته و به سبب قرار گرفتن بر بلندی به همه جا اشراف دارد.