شکوه تخت جمشید(قسمت دوم)

آپادانا بزرگترین کاخی است که بفرمان داریوش اول در تخت‌جمشید ساخته شده و خشیارشا پسر و جانشینش آنرا تکمیل کرده است. در این کاخ، شاه نمایندگان ملل تابعه را برای بارعام به حضور می‌پذیرفته است. این کاخ از یک تالار مرکزی مربع شکل با 36 ستون به بلندی 65/19 متر و سه ایوان در جهات شمالی، شرقی و غربی تشکیل شده است. در سمت جنوب تالار تعدادی اطاق، مخصوص خدمه ساخته شده است.