مقاله ها

عنوان مقاله
پژوهشگر
سال
روش های باستان‌سنجی به منظور ساختارشناسی آجرهای کشف شده از تل آجری تخت جمشید
روش های باستان‌سنجی به منظور ساختارشناسی آجرهای کشف شده از تل آجری تخت جمشید
دکتر علیرضا عسکری
1393
از آرامگاه تا تختگاه؛ مجموعه آرامگاهی نقش رستم و تخت جمشید در منظر پارسه
از آرامگاه تا تختگاه؛ مجموعه آرامگاهی نقش رستم و تخت جمشید در منظر پارسه
دکتر علیرضا عسکری
1400
بازنگری مراحل سکونتی تل تخت، پاسارگاد
بازنگری مراحل سکونتی تل تخت، پاسارگاد
دکتر علیرضا عسکری
1385
هخامنشیان و پسا هخامنشیان
هخامنشیان و پسا هخامنشیان
دکتر علیرضا عسکری
2009
شواهد باستان شناسی برای سکونتگاه هخامنشیان در داخل دره های ممسنی، فارس غربی، ایران
شواهد باستان شناسی برای سکونتگاه هخامنشیان در داخل دره های ممسنی، فارس غربی، ایران
دکتر علیرضا عسکری
2010
بررسی باستان‌شناختی محوطه‌های باستانی پس‌کرانه‌های خلیج فارس: لامرد، مُهر، فارس
بررسی باستان‌شناختی محوطه‌های باستانی پس‌کرانه‌های خلیج فارس: لامرد، مُهر، فارس
دکتر علیرضا عسکری
1383