مقاله ها

عنوان مقاله
پژوهشگر
سال
شواهدی جدید از محوطه هخامنشی بین تخت جمشید و شوش ایران
شواهدی جدید از محوطه هخامنشی بین تخت جمشید و شوش ایران
دکتر علیرضا عسکری
2023
داده های جدید از پارسه / تخت جمشید
داده های جدید از پارسه / تخت جمشید
دکتر علیرضا عسکری
2018
استودان‌های ساسانی منطقه لامرد فارس
استودان‌های ساسانی منطقه لامرد فارس
دکتر علیرضا عسکری
1383
پژوهش‌های ژئومورفولوژی کورانگون، تل اسپید و نورآباد
پژوهش‌های ژئومورفولوژی کورانگون، تل اسپید و نورآباد
دکتر علیرضا عسکری
1390
مجتمع ساختمانی تازه کشف شده در شمال مجتمع "فرترکه"
مجتمع ساختمانی تازه کشف شده در شمال مجتمع "فرترکه"
دکتر علیرضا عسکری
2018
مدارکی از جنوب فارس در زمینهٔ آیین تکریم آتش در ایران باستان
مدارکی از جنوب فارس در زمینهٔ آیین تکریم آتش در ایران باستان
دکتر علیرضا عسکری
1389
تخت جمشید و شهرک های آن: سیستم سرزمینی و ایدئولوژی در دولت هخامنشیان
تخت جمشید و شهرک های آن: سیستم سرزمینی و ایدئولوژی در دولت هخامنشیان
دکتر علیرضا عسکری
2012
برهم کنش جوامع منطقه ای فارس و خلیج فارس
برهم کنش جوامع منطقه ای فارس و خلیج فارس
دکتر علیرضا عسکری
1391
نخستین دهکده‌های خلیج فارس
نخستین دهکده‌های خلیج فارس
دکتر علیرضا عسکری
1392
تخت جمشید غرب (فارس، ایران): گزارش کار میدانی انجام شده توسط ماموریت مشترک باستان شناسی ایرانی-ایتالیایی
تخت جمشید غرب (فارس، ایران): گزارش کار میدانی انجام شده توسط ماموریت مشترک باستان شناسی ایرانی-ایتالیایی
دکتر علیرضا عسکری
2017
آخیمنت
آخیمنت
دکتر علیرضا عسکری
1403
پویایی سکونت انسان در دوران تاریخی در جنوب - مرکزی فارس، از فیروزآباد تا خلیج فارس: اولین نتایج یک پروژه تحقیقاتی جدید
پویایی سکونت انسان در دوران تاریخی در جنوب - مرکزی فارس، از فیروزآباد تا خلیج فارس: اولین نتایج یک پروژه تحقیقاتی جدید
دکتر علیرضا عسکری
2022