مقاله ها

عنوان مقاله
پژوهشگر
سال
Le forme della città
Le forme della città
دکتر علیرضا عسکری
2023
فارس پس از داریوش سوم: نویافته‌هایی از یک محوطه باستانی در لامرد فارس
فارس پس از داریوش سوم: نویافته‌هایی از یک محوطه باستانی در لامرد فارس
دکتر علیرضا عسکری
2017
کاوش های باستان شناسی در تل اسپید: تاریخ های رادیوکربن برای برخی از دوره های هخامنشی و پس از هخامنشی
کاوش های باستان شناسی در تل اسپید: تاریخ های رادیوکربن برای برخی از دوره های هخامنشی و پس از هخامنشی
دکتر علیرضا عسکری
1387
تل آجری: دروازه‌ای یادگار از اوایل دوره هخامنشی در محوطه تخت جمشید
تل آجری: دروازه‌ای یادگار از اوایل دوره هخامنشی در محوطه تخت جمشید
دکتر علیرضا عسکری
2014
کاوش‌های باستان‌شناسی محوله ۷۶ تنگ بلاغی، پاسارگاد
کاوش‌های باستان‌شناسی محوله ۷۶ تنگ بلاغی، پاسارگاد
دکتر علیرضا عسکری
1390
یادداشت های اولیه در مورد دو گروه کوچک مهر و موم‌های ساسانی اخیراً کشف شده در فارس
یادداشت های اولیه در مورد دو گروه کوچک مهر و موم‌های ساسانی اخیراً کشف شده در فارس
دکتر علیرضا عسکری
2013
کاوش در بنای معروف به کاخ ساسانی سروستان، فارس
کاوش در بنای معروف به کاخ ساسانی سروستان، فارس
دکتر علیرضا عسکری
1389
میراث خلیج فارس پس از هخامنشیان
میراث خلیج فارس پس از هخامنشیان
دکتر علیرضا عسکری
2017
گزارش فنی مطالعه سفال‌های باروی تخت جمشید
گزارش فنی مطالعه سفال‌های باروی تخت جمشید
دکتر علیرضا عسکری
1383
کاوش در آبراهه‌های زیرزمینی تخت جمشید
کاوش در آبراهه‌های زیرزمینی تخت جمشید
دکتر علیرضا عسکری
1386
ماد، خوزستان و فارس میان سقوط هخامنشیان و ظهور ساسانیان
ماد، خوزستان و فارس میان سقوط هخامنشیان و ظهور ساسانیان
دکتر علیرضا عسکری
2013
نیم تنه سنگی انسان از تمب بت
نیم تنه سنگی انسان از تمب بت
دکتر علیرضا عسکری
2016